V súvislosti s prijatím uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 446/2023 zo dňa 13. septembra 2023, sa s účinnosťou od 15. septembra 2023 od 06:00 hod. kedy bola odvolaná mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky končí dištančná a elektronická forma výučby v rozsahu 100% výučby.

Vzhľadom k tomu, že došlo k ukončeniu krízovej situácie a začali platiť riadne lehoty trvania vodičského kurzu (trvanie kurzu max. 12 mesiacov) platí v súvislosti s ustanovením § 22d ods. 4 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné:

  • frekventantovi, ktorému začal vodičský kurz ešte pred 20.03.2020 a k 15.09.2023 ešte nebol tento kurz ukončený, zostáva od 15.09.2023 na ukončenie kurzu zvyšok lehoty z neuplynutých 12 mesiacov (napr. ak kurz začal 15.03.2020, tak do 20.03.2020 uplynulo 5 dní z 365 dní – 12 mesiacov a keďže počas krízovej situácie lehota neplynula, tak od 15.09.2023 má na ukončenie kurzu ešte 360 dní);
  • frekventantovi, ktorému začal vodičský kurz od 20.03.2020 alebo aj neskôr počas trvania krízovej situácie, tak 12 mesačná lehota trvania vodičského kurzu začína plynúť od ukončenia krízovej situácie od 15.09.2023 (t. j. frekventant má od 15.09.2023 na ukončenie kurzu ešte 365 dní – 12 mesiacov).

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/autoskoly/lehoty-trvania-a-forma-vzdelavania-vo-vodicskych-kurzoch-v-suvislosti-s-ukoncenim-krizovej-situacie