Asociácia Autoškôl

Zámerom Asociácie autoškol je vytváranie takých podmienok pre autoškoly, ktoré budú viesť k zvýšeniu kvality výuky v autoškolách a vytváranie zdravého konkurenčného prostredia.

Aktuality

Členovia predstavenstva Asociácie už minulý rok iniciovali zmeny v Učebných osnovách a naďalej sa na ich novej podobe sa aktívne zúčastňujú v rámci pracovnej skupiny vytvorenej  Ministerstvom dopravy… (viac…) 

Dňa 23.10.2023 predseda predstavenstva Asociácie autoškôl Slovenskej republiky podpísal Memorandum o spolupráci s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky. Veríme, že avizovaná  spolupráca bude prínosom pre všetky autoškoly na Slovensku.

Dňa 11.1.2024 zástupcovia Asociácie autoškôl absolvovali prvé oficiálne stretnutie s novým štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy Ing. Igorom Chomom. Na stretnutí boli odprezentované aktuálne aktivity Asociácie a vízia Asociácie autoškôl Slovenskej republiky

Dňa 16.2. 2024 sa uskutočnilo v poradí už tretie pracovné stretnutie predstavenstva Asociácie. Jedným z prerokovávaných bodov bolo aj členstvo Asociácie v RÚZ, výsledkom hlasovania členov predstavenstva bolo jednohlasné odsúhlasenie vstupu Asociácie do Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Rozhodnutiu predchádzalo pracovné stretnutie s Ing. Mgr. Martinom Hoštákom, PhD, generálnym sekretárom RÚZ, ktorý iniciatívu Asociácie privítal. V blízkej dobe sa naša Asociácia stane pridruženým členom RÚZ, o čom Vás budeme včas informovať.

Pre autoškoly, ktoré nie sú členmi Asociácie autoškôl Slovenskej republiky sme otvorení a radi umožníme vstup novým členom – autoškolám; stačí vyplniť online prihlášku a následne podľa Stanov Asociácie vstup nových členov odsúhlasíme.

 Našich členov budeme pravidelne informovať  o dianí  v prostredí autoškôl na Slovensku.

Predstavenstvo

Dozorná rada

Asociácia autoškôl
slovenskej republiky

Prihláste svoju
autoškolu

Asociácia je otvorená všetkým prevádzkovateľom autoškôl. Prostredníctvom nich bude Asociácia predkladať  kompetentným orgánom podnety a návrhy v rámci Zákonov a Vyhlášok, viesť s nimi konštruktívny dialóg, vytvárať podmienky na odbornú diskusiu, ale aj vytvárať podmienky na zlepšovanie podnikateľského prostredia v autoškolách.

Sídlo

Asociácia autoškôl Slovenskej republiky

Smaragdová 579/7, 851 10 Bratislava-Jarovce

zapísaný v: Min.vnútra SR VVS/1-900/90-66081

IČO: 55243185

Office

Andreja Žarnova 5, 917 01 Trnava

Tel. č.

+421 908 733 337

E-mail

info@asociaciaautoskol.sk

Vyplňte prihlášku

Ak Vás naša vízia o organizácii, ktorá by mala zastrešovať autoškoly na Slovensku zaujala, VYPLŇTE PRIHLÁŠKU a spoločne napĺňajme ciele našej Asociácie autoškôl

Druhy výcviku