Hlavnou podstatou dopravného značenia (najmä toho s regulačným charakterom) je to, že má prednosť pred všeobecnými pravidlami cestnej premávky. Je to medzinárodným pravidlom, rovnako ako aj to, že dopravné značenie (vrátane dopravných zariadení) sa smie používať len v miere, ktorá je nevyhnutná pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Svojím spôsobom preto dopravné značenie predstavuje tiež istú formu výnimiek zo všeobecných pravidiel cestnej premávky. Druhou časťou o výnimkách, ktoré vyplývajú z dopravného značenia, ukončujeme sériu článkov o výnimkách:

Výnimky z pravidiel I

Výnimky z pravidiel II

Výnimky z pravidiel III – policajné výnimky

Výnimky z pravidiel – dopravné značky I

Miestna úprava cestnej premávky dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami má zmysluplným spôsobom dopĺňať všeobecnú úpravu cestnej premávky danú legislatívou. Základným princípom je použiť tak málo dopravných značiek a dopravných zariadení ako je možné. Nadmerné a neodôvodnené používanie dopravných značiek má totiž v konečnom dôsledku negatívny vplyv najmä na bezpečnosť cestnej premávky, keďže účastníci cestnej premávky nie sú schopní venovať dostatok pozornosti príliš veľkému počtu značiek, čím sa zvyšuje riziko prehliadnutia tých ozaj nevyhnutných značiek.

Preprava nebezpečných vecí

Pravidlo

znacka Zakaz vjazdu pre vozidla prepravujuce nebezpecne veci

Značka Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci zakazuje vjazd vozidlami prepravujúcimi nebezpečné veci, ktoré musia byť označené podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR). 

Výnimka

dodatková tabuľka Kategória tunela

Dodatková tabuľka Kategória tunela umiestnená pod značkou Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci obmedzuje zákaz len na vozidlá prepravujúce určité nebezpečné veci, ktoré je zakázané prepravovať cez tunel vyznačenej kategórie. 

Maximálna hmotnosť

Pravidlo

znacka Maximalna hmotnost

Značka Maximálna hmotnosť zakazuje vjazd vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktorých okamžitá hmotnosť vrátane nákladu, vodiča a cestujúcich presahuje vyznačenú hranicu na značke.

Pri jazdnej súprave sa obmedzenie hmotnosti vzťahuje na každé vozidlo zapojenej  súpravy osobitne.

Pri jazdnej súprave tvorenej ťahačom a návesom sa maximálna hmotnosť vzťahuje na okamžitú hmotnosť ťahača a hmotnosť návesu pripadajúcu na ťahač a na zostatkovú hmotnosť návesu osobitne.

Výnimka

Jediné vozidlo

Dodatková tabuľka Jediné vozidlo s vyznačenou hodnotou v tonách umiestnená pod značkou Maximálna hmotnosť umožňuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá hmotnosť vrátane nákladu, ak ide o jazdnú súpravu, okamžitá hmotnosť všetkých vozidiel súpravy, síce presahuje vyznačenú hranicu na značke, nie však hranicu na dodatkovej tabuľke.

Vodič takého vozidla je povinný zabezpečiť, aby na daný úsek nevošlo súčasne zo žiadneho smeru iné vozidlo.

Maximálna dĺžka

Pravidlo

znacka Maximalna dlzka

Značka Maximálna dĺžka zakazuje vjazd vozidlom alebo súpravou vozidiel, ktorých okamžitá dĺžka vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu.

Výnimka

dodatková tabuľka Jediné vozidlo

Dodatková tabuľka Jediné vozidlo s vyznačenou hodnotou v metroch umiestnená pod značkou Maximálna dĺžka umožňuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá dĺžka vrátane nákladu, ak ide o jazdnú súpravu, okamžitá dĺžka súpravy, síce presahuje vyznačenú hranicu na značke, nie však hranicu na dodatkovej tabuľke.

Vodič takého vozidla je povinný zabezpečiť, aby na daný úsek nevošlo súčasne zo žiadneho smeru iné vozidlo.

Predchádzanie

Pravidlo

značka Zákaz predchádzania

Značka Zákaz predchádzania zakazuje predchádzať vľavo motorové vozidlo okrem motocykla bez postranného vozíka.

Výnimka

dodatková tabuľka Predchádzanie zvláštnych vozidiel

Dodatková tabuľka Predchádzanie zvláštnych motorových vozidiel umiestnená pod značkou Zákaz predchádzania umožňuje predchádzať zvláštne motorové vozidlá.

Diaľnica

Pravidlo

znacka Dialnica

Značka Diaľnica označuje miesto, od ktorého platia pravidlá cestnej premávky o správaní sa na diaľnici a miesto, od ktorého užívanie diaľnice podlieha úhrade diaľničnou známkou.

Výnimka

Úsek diaľnice nespoplatnený diaľničnou známkou

Značka Úsek diaľnice nespoplatnený diaľničnou známkou označuje miesto, od ktorého užívanie diaľnice nepodlieha úhrade diaľničnou  známkou.

Slepá cesta

Pravidlo

znacka Slepa cesta

Značka Slepá cesta označuje cestu, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.

Výnimka

Slepá cesta (prejazdná pre cyklistov)

Značka Slepá cesta, ktorá vhodným spôsobom informuje o prejazdnosti slepej cesty pre cyklistov.

Poznámka

Nejde o výnimku z pravidiel v pravom zmysle slova, keďže slepá cesta nie je žiadnym pravidlom cestnej premávky (sama osebe nič nezakazuje, nič nereguluje). Ide len o informáciu pre vodičov, a teda prejazdnosť slepej cesty pre cyklistov je tiež len informačnou výnimkou. Preto je aj vyobrazenie tejto “výnimky” odlišné od iných výnimiek a nie je logicky konzistentné aplikovať na slepú cestu regulačné výnimky ako napr. tu.

Červený signál

Pravidlo

Signál Stoj pre vozidlá

Pri riadení cestnej premávky znamená pre vodiča, ak svieti signál červenej farby „Stoj“; vodič musí zastaviť pred križovatkou.

Výnimka

Signál Doplnková zelená šípka pred križovatkou

Zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok umožňuje vodičovi pri dodržaní pravidiel cestnej premávky pokračovať v jazde v smere šípky alebo šípok aj vtedy, ak svieti signál červenej farby v tvare plného kruhu.

Poznámka

Zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky doľava umiestnený v protiľahlom rohu križovatky neumožňuje pokračovať v jazde, ak svieti signál červenej farby (neumožňuje vojsť do križovatky na červený signál). Tento doplnkový signál znamená, že premávka protiidúcich vozidiel je zastavená signálom červenej farby v tvare plného kruhu a vodič – ktorý predtým vošiel do križovatky na zelený signál – môže odbočiť vľavo.

Výnimka

dopravné zariadenie Zelená šípka

Dopravné zariadenie Zelená šípka umožňuje vodičovi po zastavení pred križovatkou odbočiť vpravo aj vtedy, ak svieti signál červenej farby.

Vodič smie odbočiť doprava len z pravého pruhu a nesmie pri prejazde križovatkou obmedziť ani ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.

Poznámka

dopravné zariadenie Zelená šípka pre cyklistov

Dopravné zariadenie Zelenú šípku možno vhodným spôsobom obmedziť len na cyklistov. 

Otáčanie sa

Pravidlo

Vodič sa nesmie otáčať na križovatke s riadenou premávkou; otáčať sa smie, ak to dovoľuje dopravná značka alebo dopravné zariadenie.

Výnimka

dopravné zariadenie Čierna šípka

Dopravné zariadenie Čierna šípka umožňuje vodičovi otočiť sa v križovatke s riadenou premávkou, ak svieti signál zelenej farby. Vodič pritom nesmie ohroziť ani obmedziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.

Zastavenie a státie

Pravidlo

Vodič nesmie zastaviť a stáť na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou.

Výnimka

znacka Parkovanie

Značka Parkovanie označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel.

Parkovacie miesta (všeobecné – pozdĺžne)

Značka Parkovacie miesta vhodným spôsobom vyznačuje miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia.

Zákaz zastavenia

Pravidlo

znacka Zakaz zastavenia

Značka Zákaz zastavenia zakazuje zastavenie a státie.

Výnimka

dodatková tabuľka Vyhradené parkovanie

Dodatková tabuľka Vyhradené parkovanie umiestnená pod značkou Zákaz zastavenia umožňuje zastaviť a stáť na parkovacom mieste len pre určité vozidlo alebo pre určitého držiteľa parkovacieho povolenia, pre ktorého je dané miesto vyhradené.

Cikcak čiara

Pravidlo

cikcak čiara

Značka Cikcak čiara vyznačuje priestor, kde je zakázané státie vozidiel.

Výnimka

Cikcak čiara (prerušovaná: zastávka autobusu alebo trolejbusu
Cikcak čiara (prerušovaná: zastávka električky)

Značka Cikcak čiara doplnená symbolom BUS alebo TRAM vyznačuje zastávku vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb, na ktorej je zastavenie a státie dovolené len pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb.

Výnimka

Cikcak čiara (prerušovaná: stanovište taxíkov

Značka Cikcak čiara doplnená symbolom TAXI vyznačuje stanovište taxíkov, na ktorom je zastavenie a státie dovolené len pre vozidlá taxislužby na vykonávanie zmluvnej prepravy osôb.

Jazda po krajnici

Pravidlo

Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť len pri zastavení a státí alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky. 

Výnimka

znacka Jazda po krajnici

Značka Jazda po krajnici umožňuje používať krajnicu ako jazdný pruh.

V úseku platnosti značky sa krajnica považuje za súčasť vozovky a značka Pozdĺžna súvislá čiara, ktorá vyznačuje okraj vozovky, má význam značky Pozdĺžna prerušovaná čiara.

Výnimka

znacka Obchadzanie prekazky po krajnici

Značka Obchádzanie prekážky cez krajnicu prikazuje vodičovi jazdiacemu v pravom jazdnom pruhu použiť na obchádzanie prekážky krajnicu; vodičovi jazdiacemu v inom ako pravom jazdnom pruhu značka prikazuje prejsť do vedľajšieho jazdného pruhu spôsobom vyznačeným na značke.